Mitä sinulle kuuluu vapaaehtoistoiminnan kenttä?

17.9.2021 Sini Lahdenperä, hankepäällikkö, oikeusministeriö
Sini Lahdenperä. Kuva: Inkeri Kallio.

Tiesitkö, että oikeusministeriö on vapaaehtoistoimintaa koskevia asioita koordinoiva ministeriö valtioneuvostossa? Ei hätää, jos et tätä tiennyt. Olen nimittäin oppinut kuluneen vuoden aikana, että tämä seikka ei ole kovin tunnettu fakta. Mielestäni vapaaehtoistoimintaa koskevien asioiden koordinaatiovastuu sopii kuitenkin mitä luontevimmin oikeusministeriölle, jota myös demokratian ministeriöksi kutsutaan. Onhan vapaaehtoistoiminta keskeinen tekemisen demokratian muoto. Tekemisen demokratiaa kuvataan esimerkiksi Sitran sivuilla ”demokratian muodoksi, jossa ihmiset tarttuvat itse toimeen edistääkseen yhteistä hyvää.”

Vapaaehtoistoimintaa edistetään nyt oikeusministeriön johdolla

Oikeusministeriö onkin vapaaehtoistoiminnan kehittämistä koordinoivana ministeriönä käynnistänyt vuoden 2021 alussa hankkeen vapaaehtoistoiminnan aseman edistämiseksi ikääntyvässä yhteiskunnassa. Tämä mielestäni aika osuvasti nimetty Vapaa!-Fri! –hanke on yksi sosiaali- ja terveysministeriön koordinoiman kansallisen ikäohjelman 2030 vaikuttavuustavoitteista.

Hankkeen käynnistämisen taustalla vaikuttavat siis havainnot ikääntyvän yhteiskunnan mukanaan tuomista haasteista. Nämä haasteet vaikuttavat suoraan myös vapaaehtoistoiminnan kenttään. Lisäksi hanke linkittyy oikeusministeriössä koordinoitavaan kansalliseen demokratiaohjelmaan 2025. Uskallankin tässä todeta, että hankkeella on tukenaan aika vahvat hartiat. Nämä hartiat viestittävät myös osaltaan, kuinka tärkeisiin teemoihin vapaaehtoistoiminta lopulta linkittyy.

Kentän ääni viitoittaa suunnan hankkeen toimenpiteille

Hanke lähti vauhdikkaasti käyntiin sidosryhmien haastatteluilla. Haastatteluissa pääsin pohtimaan vapaaehtoistoiminnan kenttään kohdistuvia haasteita aina tunniksi kerrallaan yli 60 ihmisen kanssa!

Haastattelukierroksen aikana minulle avautui ainutkertainen mahdollisuus tutustua vapaaehtoistoiminnan kenttään erilaisten kokemustarinoiden kautta. Kuulin monipuolisen ja eri puolilta Suomea tulevan toimijajoukon ajatuksia kenttään kohdistuvista, osittain jopa yllättävistäkin haasteista. Sidosryhmien arvokkaiden kokemusten ja havaintojen avulla löysimme sisällöt hankkeen konkreettisille toimenpiteille.

Samat ratkaisut eivät toimi kaikille

Yksi kiinnostava haastatteluissa noussut havainto oli se, että haasteet vapaaehtoistoimintaan osallistumiseksi voivat olla erilaiset mm. eri väestöryhmien kohdalla. Onhan se aika luonnollista, kun miettii kuinka moninaisista taustoista ihmiset tulevat mukaan vapaehtoistoimintaan. Haastatteluissa nousikin esiin näkökulmia esimerkiksi nuorten, työttömien, ikäihmisten, maahan muuttaneiden sekä vammaisten mahdollisuuksista päästä mukaan ja toimia vapaaehtoisena. Tärkeä havainto oli myös se, että lähtökohdat vapaaehtoistoimintaan mukaan lähtemiselle voivat olla erilaiset eri alueilla, kuten maaseudulla ja kaupungissa.

Haasteita on löydettävissä yhteiskunnan eri rakenteista

Jaottelin haastatteluissa nousseita haasteita sen mukaan, mihin eri yhteiskunnan rakenteisiin ne kohdistuvat. Jaottelin haasteet kolmeen eri kategoriaan:

  1. valtakunnalliset rakenteet
  2. alueelliset/paikalliset rakenteet
  3. organisaation sisäiset rakenteet

Valtakunnalliset rakenteet pitävät sisällään mm. lainsäädännöstä johtuvat haasteet ja vapaaehtoistoimintaa koskevan viranomaistiedon saatavuuden. Myös toive vapaaehtoistoimintaa koskevien asioiden valtakunnallisen koordinaation kirkastamisesta nousi tämän kategorian alla esiin.

Alue- ja paikallistasoa koskevat havainnot linkittyivät puolestaan mm. kuntien roolin vapaaehtoistoiminnan kentän mahdollistajina sekä uusien hyvinvointialueiden perustamiseen liittyviin kysymyksiin. Organisaation sisäisten rakenteiden osalta taas korostui johtamisen ja koordinaation merkitys. Haastateltavia puhututti paljon myös järjestöjen uudistumistarve erilaisten toimintaympäristön muutosten myllerryksessä.

Työlistalla on siis paljon tärkeitä asioita!

Hankkeessa työstettävät haasteet ovat nyt selvillä ja seuraava askel on, no, tarttua toimeen. Ensimmäisenä asiana työlistallani on käynnistää hankkeen kuntapilotit. Piloteissa on tarkoitus tukea pilottikuntia syventämään yhteistyötä niiden alueen kansalaisyhteiskunnan kanssa ja innostaa myös muita kuntia kehittämään kunta–kansalaisyhteiskunta -yhteistyötään. Tässä tarjoutuu taas mitä mielenkiintoisin mahdollisuus päästä tutustumaan vapaaehtoistoiminnan kenttään erilaisten ja erikokoisten kuntien kontekstissa.

Lisäksi hankkeen puitteissa tullaan järjestämään keskustelutilaisuuksia sidosryhmien kanssa. Keskustelujen avulla pureudutaan syvemmälle haastatteluissa esiin nousseisiin havaintoihin. Suunnitteilla on myös vapaaehtoistoiminnan merkitystä esiin tuova viestintäkampanja, joka on tarkoitus julkaista ensi vuoden alussa. Ehkäpä siinä tarjoutuu myös tilaisuus levittää sanaa oikeusministeriön koordinoivasta roolista kansalaistoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan kentällä sekä mahdollisuus yhteiseen keskusteluun siitä, miten vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä voitaisiin yhdessä edistää.

Sidosryhmien haastatteluista tehty yhteenveto löytyy hankkeen hankesivuilta tämän linkin takaa:

www.oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM011:00/2021