Kasvun paikoille yhdessä koulujen kanssa

14.2.2020 Marjo Rissanen, opetusneuvos, Opetushallitus

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien vuoden 2020 teema Kasvun paikat on aina ajankohtainen. Kun tutustuin tähän teemaan, minua viehätti erityisesti se, miten kulttuuriympäristöpäivien tavoitteena on laajentaa eri-ikäisten oppijoiden kokemuksellista ymmärrystä monenlaisista kasvun ja oppimisen ympäristöistä, tavoista ja tarinoista.

Niin nykyisyys kuin menneisyyskin ilmenevät ajan hengessä ja näkyvät erilaisina kulttuurisina kerrostumina ihmisen arjessa. Kulttuurisen ymmärryksen kasvaminen lisää myös lapsen ja nuoren kiinnittymistä omiin juuriin ja auttaa arvostamaan erilaisia kulttuureja.

Kasvun paikat -teema tarjoaa hyvän tilaisuuden viettää kulttuuriympäristöpäivää kouluissa tai koulujen kanssa. Opetussuunnitelmat tukevat sekä Kasvun paikat -teeman käsittelyä että koulujen ja järjestöjen yhteistyötä.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 yhtenä laaja-alaisen osaamisen taitona on mainittu kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. Siinä keskeisenä tavoitteena on ohjata oppilaita ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen, arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen. Näitä kulttuuriseen osaamiseen liittyviä taitoja harjoitellaan koko perusopetuksen ajan muun muassa eri oppiaineiden tunneilla tai monialaisten oppimiskokonaisuuksien avulla.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2019 puhutaan niin ikään laaja-alaisesta osaamisesta, josta nyt erityisesti nostan esiin globaali- ja kulttuuriosaamisen. Siinä kulttuuriperinnön, arvojen, ihmisten erilaisten toimintaympäristöjen tunnistaminen ja pohdinta ovat asioita, joiden pohjalle kulttuuri-identiteetit ja elämäntavat rakentuvat niin Suomessa kuin muualla maailmassakin.

Oppilaiden osallisuus, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen kuuluvat olennaisesti nykypäivän koulumaailmaan. Sen vuoksi kannustankin esimerkiksi kansalaisjärjestöjä olemaan rohkeasti yhteydessä kouluihin ja rakentamaan uudenlaisia tapahtumia yhdessä eri-ikäisten oppijoiden kanssa.

Opetushallitus lähettää kouluille myöhemmin keväällä tiedotteen, jossa kouluja kannustetaan järjestämään paikallisten toimijoiden kanssa yhdessä teemavuoden tapahtumia sekä vinkataan syksyllä avautuvasta Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailusta.

Meidän aikuisten tehtävänä on kasvattaa lapsia ja nuoria sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen pariin.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien Kasvun paikat 2020 -teema antaa siihen erinomaiset mahdollisuudet.

Marjo Rissanen 
opetusneuvos, Opetushallitus

 


Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta. Suomessa päiviä koordinoidaan Suomen Kotiseutuliitossa yhteistyössä Museoviraston, Opetushallituksen, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja ympäristöministeriön kanssa.

Vuonna 2020 päiviä vietetään teemalla Kasvun paikat. Teemalla nostetaan esille kulttuuriperinnön merkitys oppimisen, kasvun ja sivistyksen lähteenä.

Teemavuoden sadoissa tapahtumissa suunnataan tutkimaan esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, kirjastoja, museo- ja kulttuuritiloja, puistoja ja puutarhoja – omaa lähiympäristöämme ja sen opetuksia monesta eri näkökulmasta. Kaikki Kotiseutuliiton jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita järjestämään tapahtumia.

www.kulttuuriymparistopaivat.fi

Yllä: Marjo Rissanen avasi kulttuuriympäristöpäivien tapahtumahautomon Helsingissä 29.1.2020. Kuva: Liisa Lohtander

Marjo Rissasen potrettikuva: Annamaija Hakama, Opetushallitus.