Avustuksen käyttö ja selvittäminen

På svenska

Avustuspäätöksistä lähetetään kaikille hakijoille postitse ilmoitus helmi-maaliskuussa. Avustusta saaneiden tulee lukea sopimusasiakirja ja sen mukana tuleva ohje tarkasti.

Avustuksen selvitys tulee tehdä huolellisesti ja ohjeiden mukaan. Puutteellisesti tai virheellisesti tehtyjä selvityksiä ei hyväksytä eikä avustusta makseta sellaista vastaan. Jos hyväksyttävää selvitystä ei saada määräajassa, avustus tai osa siitä voidaan vaatia palautettavaksi.

Sopimusta on uudistettu vuonna 2016. Jatkoaikaa avustuksen käytölle ei myönnetä.

Lue avustuksen saajan ohje (pdf).

 

Ohjeita

Sopimus

Avustuksen saaja ja Suomen Kotiseutuliitto solmivat sopimuksen avustuksen myöntämisestä, käyttämisestä, käytön valvonnasta ja ehdoista. Allekirjoittava yhteisö sitoutuu noudattamaan sopimusta, lue siis asiakirjat huolellisesti läpi.

Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan hakijayhteisön käytössä olevalle pankkitilille kahdessa erässä. Ensimmäinen avustuserä (75 %) maksetaan kun avustuksen saaja on toimittanut allekirjoitetut sopimukset Suomen Kotiseutuliittoon. Toinen sopimuskappale lähetetään allekirjoitettuna takaisin avustuksen saajalle.

Loppuerä (25 %) avustuksesta maksetaan selvityksen perusteella sitten, kun korjaus on valmistunut tai ne työkohteet tai osa niistä, joihin avustusta on myönnetty, on saatu valmiiksi.

Käyttötarkoitus ja käyttötarkoituksen muutos

Avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen mihin se on myönnetty ja mikä sopimukseen on kirjattu. Jos käyttötarkoitusta halutaan perustellusta syystä muuttaa, asiasta on sovittava Kotiseutuliiton rakennustutkijan kanssa ennen töiden aloittamista.

Avustuksen käyttöaika

Avustusta voidaan käyttää myöntämisvuonna ja kahtena seuraavana vuonna syntyneisiin hyväksyttyihin menoihin.

Mikäli avustuksen saaja ei ole käyttänyt saamaansa avustusta sinä aikana, joksi avustus on myönnetty, tulee jäljellä oleva avustus palauttaa. Vuosina 2013-2015 myönnettyjen avustusten käytölle on mahdollista saada perustellusta syystä jatkoaikaa enintään yksi vuosi. Jatkoaikahakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen käyttöajan päättymistä. Vuonna 2016 ja sen jälkeen myönnettyjen avustusten käytölle ei myönnetä jatkoaikaa.

Ks. lomakkeet > Jatkoaikahakemus

Selvitys käytetystä avustuksesta

Saaja sitoutuu toimittamaan selvityksen avustuksen käytöstä sopimuksessa mainittuun päivämäärään mennessä. Väliselvityksiä ei tarvita. Avustuksen toinen erä maksetaan, kun koko avustussumma on käytetty ja selvitys koko avustuksen käytöstä on toimitettu Kotiseutuliittoon.

Selvitys laaditaan Suomen Kotiseutuliiton lomakkeelle B:2, joka on lähetetty sopimusasiakirjojen mukana. Sen voi myös tulostaa täältä.

Selvityslomakkeessa on lueteltu selvityksen mukana lähetettävät pakolliset liitteet.

Erillinen tilin- tai toiminnantarkastuskertomus avustuksen käytöstä on aina liitettävä selvitykseen. Erillisessä avustuksen käyttöä koskevassa toiminnantarkastuskertomuksessa, jonka yhdistyksen toiminnan- tai tilintarkastaja laatii ja allekirjoittaa, on käytävä ilmi kuinka paljon rahaa avustuksen kohteena oleviin korjauksiin on käytetty ja että ilmoitetut kulut löytyvät yhdistyksen kirjanpidosta.

Mukaan on hyvä liittää myös 1-5 valokuvaa (mieluiten sähköisinä osoitteeseen seurantalot at kotiseutuliitto.fi) korjauskohteesta.

Mikäli selvitystä ei voida toimittaa määräajan kuluessa, selvitykselle pitää hakea jatkoaikaa.

► Esimerkki erillisestä toiminnantarkastuskertomuksesta(pdf)

Takaisinperintä

 Jos seurantalokiinteistö myydään tai luovutetaan yksityishenkilölle tai sellaiselle yhteisölle, joka ei voi saada seurantalojen korjausavustusta, myönnetyn avustuksen takaisinperintä tulee ajankohtaiseksi.

Mikäli rakennus tuhoutuu, eikä tilalle rakenneta uutta, avustus voidaan periä takaisin vakuutuskorvauksesta. Avustuksen saajan on ilmoitettava muutoksista Kotiseutuliittoon.

Avustus tai sen osa voidaan määrätä palautettavaksi, jos hanketta ei toteuteta kuten sopimuksessa on määritelty.
Katso > Käyttötarkoituksen muutos.

Jos valtionapuviranomainen määrää palautettavaksi tai perittäväksi takaisin valtionavustusta, avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan avustuksen tai sen osan Suomen Kotiseutuliitolle sekä suorittamaan palautettavalle määrälle valtionavustuslain 24 ja 25 §:ssä säädettyjen periaatteiden mukaisesti korkoa ja viivästyskorkoa.

Valtionavustuslaki [FINLEX ® - Valtion säädöstietopankki]

Muut avustuksen saajan velvollisuudet

Avustuksen saaja sitoutuu ilmoittamaan, mikäli seurantalo luovutetaan toiselle tai jos toiminta lopetetaan tai seurantalon käyttötarkoitusta muutetaan, tai mikäli omaisuus vahingoittuu tai tuhoutuu.
 

Katso myös:

Usein kysyttyjä kysymyksiä